Advert
YEREL
Giriş Tarihi : 08-02-2020 15:49

Eğitim-İş Sendikası'ndan "Eğitimde Geleceğe Bakış" Semineri

Eğitim İş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Suat Özkolay, "Eğitimde Geleceğe Bakış" Semineri ile ilgili açıklama yaptı.

Eğitim-İş Sendikası'ndan

Özkolay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sendikamız Merkez Genel Kurulunun 05/08/2017 Tarihli ve 4 sayılı kararı ile 5. Dönemde "EĞİTİM ŞURASI" Düzenlenmesi öngörülmüştür.

2002 yılından sonra Eğitim sistemimizde  dinsel dönüşüm yaşanmış 18 yıllık AKP iktidarı döneminde liyakat yok sayılmış, laik ve bilimsel eğitim hedef tahtasına konmuş, vakıf cemaat ve dini içerikli dernekler laik ve bilimsel eğitimi ortadan kaldırma hedeflerine ulaşmada araç olmuşlardır. Bu süreçte hızlı bir şekilde sürdürülen özelleştirme ve dinselleştirme faaliyetleri, eğitim sisteminin temel taşlarına dinamit yerleştirmiş Cumhuriyetin temel ilkesi eğitim hakkı terkedilmiş okullar ticarethane,  müdürler tüccar, öğretmen tahsildar, öğrenci ise müşteri haline dönüşmüştür.

Cumhuriyetin kazanımlarını yok etmeye çalışan bu anlayışa karşı Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında Devrimci bir anlayış kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda yapacağımız şuranın tarihi misyonu ve sorumluluğu artmıştır.

Eğitim –İş Genel Merkez Yönetim Kurulu Olarak Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın ‘’TÖS’’1968’de düzenlediği ‘’Devrimci Eğitim Şurasın’dan esinlenerek 2020 nisan 9-10-11 tarihinde Eğitimde Geleceğe Bakış Şurası ‘’düzenlenmesi kararlaştırılmış kordinasyon Genel Eğitim Sekreterliğine verilmiştir.

Tarihi sorumluluğun bilinci ile çalışmalara başlanmıştır.

Bu süreçleri yaşamış Emek Mücadelesinde önderlik yapmış bizlere örnek olmuş kişilerle fikir alış verişi niteliğinde geçen toplantılar yapılarak nasıl bir yol haritası çizileceği konusunda fikirler ortaya çıkmaya başlamıştır.

 • Bu bağlamda,  Merkez Yönetim Kurulunca “Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş)  Eğitim Şurası ve Çalıştayları Yönetmeliği”  hazırlanıp yürürlüğe konulmuştur. Sözü edilen Yönetmelikte Sendikamızca düzenlenecek “Eğitim Şurasının” amacı, temel ilke ve esasları ile “Eğitim Şurası” organizasyonu belirlenmiştir. Ayrıca, “Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Eğitim Şurası Eylem/Zaman Planı”  ile de değinilen Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılacak iş ve işlemler düzenlenmiştir.
 • Değinilen Yönetmelik hükümleri bağlamında “Eğitim Şurası” hazırlıklarının; “Danışma Kurulu”, “Düzenleme Kurulu”, “Şura Merkez Komisyonları”, “Şura Şube Komisyonları”, ve gerekli görülmesi koşuluyla da “Şura Özel İhtisas Komisyonlarınca” yapılması öngörülmüştür. Ayrıca, Şura gündeminde yer alan konulardan bilimsel araştırma bulguları ile desteklenmesi istenilenler ile şura gündemindeki konuların ya da eğitimin diğer önemli konularının açıklanıp anlaşılmasını sağlayacak hususlarda “Bildiriler de” hazırlanacaktır.

 

         EĞİTİMDE GELECEĞE BAKIŞ

 • 1) ÇOCUK VE EĞİTİM
 • Çocuk Kimdir? (Hukuksal, biyolojik, psikolojik, toplumsal vb. açıdan)
 • Çocuğun Esenliği, Yüksek Yararı Neleri Kapsar?
 • Okulun Çocuklara Getirdiği Eğitim Yükü
 • Eğitimde Çocukların Korunması, Bakımı ve Beslenmesi
 • Çocuklar Yarıştan Nasıl Kurtarılır
 • Çocuklar Mevcut Eğitime Nasıl Bakıyor?
 • Çocuklar Nasıl Bir Okul, Eğitim ve Öğretmen İstiyorlar? (Kendi anlatımlarıyla)
 • Aileler Nasıl Bir Okul ve Eğitim İstiyorlar?
 • 2) EĞİTİM HAKKI
 • Eğitim Kavramı, Eğitim Hakkı Kavramı
 • Hukuksal Dayanak
 • Türkiye’de Eğitim Hakkının Hukuksal Temeli
 • -Eğitim Hakkının Evrensel Düzeni
 • Zorunlu Eğitim
 • Eğitim Hakkının Kapsamı ve Gerekleri (Bilimsel eğitim, ücretsiz eğitim, nitelikli öğretmen, yeterli altyapı, okulda sağlık, taşınma vs.)
 • Eğitim Bütçeleri
 • Geleceğe Bakış
 • 3) ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ
 • Öğretmenlerin Saygınlığı Nasıl Yükseltilir? (Bu konuda Bakanlığa, yöneticilere, sendikalara ve diğer meslek örgütlerine, ailelere, öğrencilere, diğer devlet kuruluşlarına, öğretmenlerin kendilerine ve tüm toplum düşen görevler)
 • Öğretmenlerin Statüsü Hakkında ILO/UNESCO Ortak Tavsiye Kararları (5 Ekim 1966) Neler Getirdi?
 • Nitelikli Öğretmen Yetiştirme, Öğretmen Yeterlilikleri (planlama, hizmet öncesi, hizmetiçi eğitim; Kurumsal düzenleme, aday seçimi, burs ve yurt olanakları, MEB-YÖK ve eğitim fakültelerinin işbirliği, staj ve uygulama, Eğitim Üniversitesi kurulması)
 • Öğretmenlerin Özlük Hakları
 • Meslekte İlerleme ve Yükselme (Bunun, lisansüstü öğrenime dayanması esas olmalı)
 • Mesleksel Etik
 • Öğretmenlerin Güdülenmeleri
 • Öğretmenlerin Çalışma Koşulları
 • Örnek Öğretmenler
 • Öğretmen Meslek Yasası Nasıl Olmalı.
 • 4) ÖĞRENİM KADEMELERİ VE YÖNLENDİRME
 •  
 • Öğrenim Kademeleri (Okul öncesi,Temel Eğitim, Ortaöğretim)
 • Yönlendirme/ Yöneltme
 • Öğrenim Kademeleri Arasında Geçişler
 • Zorunlu Eğitim Süresi
 • Üst Kademelere Geçişler Nasıl Yapılmalı? (Yönlendirme, başarı derecesi, sınavlar vs.)
 • Ortaöğretimde Genel ve Mesleki Eğitim Ayrımı (İmam Hatipleştirme, Eğitim –İstihdam İlişkisi, Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlikleri, Türkiye Yeterlikler Çerçevesi)
 • Yetişkin Eğitimi/Yaşamboyu Eğitim
 • 5) EĞİTİM ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ
 •  
 • MEB Merkez Örgütünün Organlar ve Birimler Olarak Örgütlenmesi (Talim ve Terbiye Kurulu, Yöneticiler Kurulu, Denetleme Kurulu, Yürütme Birimleri)
 • Merkezin Yeniden Örgütlenmesi Nasıl Olmalı(“Öğrenci Hizmetleri Genel Müdürlüğü”, “Program Geliştirme Dairesi”, “Araştırma-Geliştirme Dairesi”,  “Çeviri Bürosu”, Teftiş Kurulu vb.)
 • Okul Temelli Yeniden Örgütlenme Nasıl Olmalı
 • Okul Yöneticilikleri 2. Görev mi olmalı
 • MEB’de Akademik Yapılanmanın Etkinleştirilmesi (Talim ve Terbiye Kurulu, Program Geliştirme Dairesi, Çeviri Bürosu, Araştırma ve Geliştirme Dairesi gibi organ ve birimlere akademisyen ve uygulayıcılık deneyimi olan uzman kişiler, üçer yıllık dönüşümlü olarak görevlendirilmeli)
 • Eğitim Yönetici, Denetici ve Uzmanlarının Yeterlikleri, Yetiştirilmeleri ve Atanmaları (Bunların öğretmenlik deneyimi geçirmeleri ve lisansüstü öğrenim görmeleri hedeflenmeli. Bakanlık bu elemanları, aylıklı izinli sayarak eğitim fakültelerinde yetiştirmelidir.)

Merkez ve taşra örgütlerine yönetici, uzman, denetici atamaları yeni gereksinmelere göre önce uzmanlığa, sonra deneyimine bakılarak yapılmalı. Genel geçer liyakat ölçüleri ile yetinilmemeli.  Yüksek kademe yönetici, denetici ve uzmanlarının doktora yapmış olması hedeflenmeli)

Bu başlıklar altında Genel merkez komisyonları kurulurken bu komisyonlar ile güdümlü çalışacak şube ve temsilcilikler de seçecekleri konu başlığında şube komisyonları oluşturarak planlamalarını yapmaları ve Genel merkeze göndermeleri konusunda yazılar yazarak katkı sunmaları istenmiştir.

Genel Merkez komisyonlarında görev alacak akademisyen ve diğer üyeler ile görüşmeler yapılmıştır.

Yüksek Öğretim Sorunları ve Öğretmenler dışındaki diğer Eğitim Çalışanlarının Sorun ve Çözüm Önerileri başta olmak üzere Şuraya sunulacak Bildiriler içinde görüşmeler devam etmektedir .

 • Birinci aşamada, komisyonlarca hazırlanan “Şura Raporları”; “Şura Çalışma Gruplarınca” tartışılıp değerlendirilerek geliştirilecektir.
 • İkinci aşamada, “Şura Çalışma Gruplarınca” geliştirilen “Şura Raporları”; sözü edilen grup sözcülerince “Şura Genel Kuruluna” sunulacak ve Genel Kurul değerlendirmesi ile Şura Raporlarının son şekli verilecektir.  “Şura Genel Kurulunda” ayrıca “bildirilerde” görüşülecektir.
 • EĞİTİM-İŞ Demokratik Eğitim Köprüsünün” yapı taşlarını; komisyonlarımızın ve komisyonlara özveri ile destek veren üyelerimizin alın terleri şekillendirecektir. Şura çalışmaları sonucunda kuracağımız “EĞİTİM-İŞ Demokratik Eğitim Köprüsünün”; eğitim politika ve kararlarına tüm toplumun bireysel, temsili ve örgütlü olarak katılmasına fırsat yaratması beklenilmektedir.
 • Bu anlamda, eğitim politika ve kararlarındaki demokratikleşme ile birlikte eğitim yönetiminin demokratikleştirilmesinin sağlanması mücadelesi “EĞİTİM-İŞ”in öncülüğünde verilecektir. Bu görevi, yerine getirme sorumluluğunu da şimdiden hissetmekte olduğunuzun farkındayız.
 • “EĞİTİM-İŞ”, “Her çocuğun nitelikli eğitim hakkı olduğu; devletin ve toplumun da bu hakkı yerine getirme görev ve sorumluluğu bulunduğu” anlayışı ile; “ Başta dezavantajlı çocuklarımız olmak üzere, tüm çocuklarımızın nitelikli eğitime erişmesi” için “davranışı ile örnek, uğraşı ile öncü” olma çabasını sürdürecektir.
 • Sonuç itibariyle, tüm şubelerimizin belirlenen bu amaca en üst katkıyı yapacaklarını ve “Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Tarihine” parmak izlerini vuracaklarını şimdiden bilmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız.
NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA